Regulamin Certyfikacji „HR się liczy”

Regulamin określa zasady przyznawania Certyfikatu „HR się liczy” („Certyfikat”) oraz korzystania ze Znaku „HR się liczy” („Znak”) dla podmiotów gospodarczych z wewnętrznym działem personalnym.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Znaczenie użytych sformułowań w regulaminie:

a) Certyfikat „HR się liczy” nadawany jest przez spółkę HRrebels Sp. z o.o. zwany dalej Certyfikatem – dokument potwierdzający wysokie standardy w mierzeniu efektywności oraz analityczne podejście do procesów personalnych.

b) Wnioskodawca – osoba fizyczna zatrudniona w przedsiębiorstwie lub osoba prawna, w tym spółka osobowa lub kapitałowa zarejestrowana na terytorium RP, która złożyła wniosek o certyfikację drogą pisemną lub elektroniczną.

c) Organizator – HRrebels Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeprowadzająca certyfikację.

d) Komisja – wyłonione przez Organizatora grono specjalistów upoważnionych do prowadzenia certyfikacji.

e) Certyfikacja – opracowany przez Organizatora proces weryfikujący standardy w mierzeniu efektywności oraz analityczne podejście do procesów personalnych, składający się z analizy odpowiedzi w ankiecie i porównanie wyników przedsiębiorstwa względem praktyk rynkowych.

f) Ankieta porównawcza – zestaw pytań przygotowanych przez Organizatora, mający na celu zbadać standardy mierzenia efektywności oraz podejście do procesów personalnych w przedsiębiorstwie względem standardów rynkowych.

g) Laureat – Wnioskodawca, który w procesie certyfikacji spełnił określone przez Organizatora kryteria, dzięki czemu jest upoważniony do otrzymania certyfikatu.

h) Znak – odznaczenie „HR się liczy” do komunikacji marketingowej oraz Employer Brandingowej, przyznawane Wnioskodawcom, którzy przeszli z wynikiem pozytywnym proces certyfikacji i otrzymali certyfikat wraz z licencją na korzystanie ze znaku.

i) Umowa licencyjna – umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Laureatem z chwilą doręczenia Laureatowi elektronicznie znaku, której przedmiotem jest udzielenie przez Organizatora Laureatowi nieodpłatnej licencji uprawniającej do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do znaku na czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:

1) Wykorzystania w komunikacji marketingowej Laureata

2) wykorzystania na stronie internetowej Laureata,

3) wykorzystania w mediach społecznościowych Laureata oraz pracowników Laureata,

4) powielania w materiałach elektronicznych oraz papierowych Laureata.

j) Standardy rynkowe – dobre praktyki określone przez Komisję na bazie wyników najbardziej aktualnego badania Analityki HR, prowadzonego przez Organizatora.

k) Raport porównawczy – raport porównujący odpowiedzi Wnioskodawcy podane w ankiecie porównawczej do standardów rynkowych.

2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania Certyfikatu przez Organizatora w formie papierowej i elektronicznej oraz zasady umieszczenia przedsiębiorstwa Laureata w katalogu firm, w których HR się liczy, przez HRrebels Sp. z o.o.

3. Celem przyznania Certyfikatu jest promowanie przedsiębiorstw w zakresie mierzenia efektywności działań HR oraz analitycznego podejścia do procesów personalnych, oraz wyróżnienie tych, którzy mogą stać się wzorem postępowania dla innych przedsiębiorstw i działów HR, a także wspieranie rozwoju wyróżniających się przedsiębiorstw poprzez promocję ich pozytywnego wizerunku. Realizacja tych celów odbywa się poprzez przyznawanie Certyfikatu oraz umieszczenie danych certyfikowanych przedsiębiorstw w katalogu firm, w których HR się liczy.

4. Znak w postaci e-Medalu oraz certyfikat w formie elektronicznej lub papierowej wydawany jest nieodpłatnie przez Organizatora.

§2 Zgłoszenie do certyfikacji

1. W celu przystąpienia do procesu Certyfikacji Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie https://hrrebels.pl/raport_porownawczy.html lub wysłanie drogą elektroniczną informacji o zainteresowaniu certyfikacją lub raportem porównawczym.

2. Wnioskodawca musi zaakceptować niniejszy regulamin oraz uzupełnić ankietę porównawczą opracowaną przez Komisję.

3. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i poprawność danych przedstawionych w ankiecie porównawczej.

4. Warunkiem zgłoszenia do procesu certyfikacji jest podpisane zamówienia na raport porównawczy przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy.

5. Wnioskodawca musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz informacji przedstawionych w ankiecie.

6. Pracodawca wnioskodawcy ubiegającego się o przystąpienie do procesu certyfikacji musi posiadać aktywnie działającą działalność gospodarczą prowadząca działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wpisaną do właściwego rejestru oraz spełniająca określone prawem wymagania i powinien zatrudniać co najmniej 50 pracowników.

§3 Zasady certyfikacji

1. Organizator na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie porównawczej przygotowuje dla Wnioskodawcy raport porównawczy, zestawiający praktyki Wnioskodawcy ze standardami rynkowymi.

2. Raport porównawczy jest dostępny w dwóch wariantach:

a) ze spersonalizowanymi komentarzami eksperckimi oraz dwugodzinnym warsztatem omawiającym raport,

b) bez spersonalizowanych komentarzy eksperckich i dwugodzinnego warsztatu omawiającego raport.

3. Raport porównawczy Wnioskodawcy analizowany jest w pięciu obszarach, w którym może otrzymać następującą liczbę punktów (łącznie 100 pkt):

a) strategiczne znaczenie działu HR – 10,4 pkt,

b) KPI i dane w HR – 28,8 pkt,

c) utrzymanie pracownika – 22 pkt,

d) rekrutacja – 24 pkt,

e) Employer Branding – 14,8 pkt.

4. Organizator weryfikuje ankietę, przygotowuje raport porównawczy i ocenia możliwość wydania certyfikatu w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od wpłynięcia zamówienia na raport porównawczy lub dostarczenia danych – termin liczony od warunku, który został spełniony jako ostatni.

5. Komisja liczy punkty przyznane za poszczególne odpowiedzi Wnioskodawcy i przyznaje certyfikat w przypadku, kiedy odpowiedzi Wnioskodawcy otrzymają przynajmniej 85% punktów certyfikacyjnych (85 pkt).

6. Wszystkie materiały oraz certyfikaty wnioskodawca otrzyma w terminie do 14 dni od daty uiszczenia płatności za raport porównawczy.

7. O przyznaniu certyfikatu i znaku Laureat informowany jest drogą elektroniczną na adres e-mail Wnioskodawcy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Wraz z informacją Laureat otrzymuje Licencję na korzystanie ze znaku, zgodnie z §2, pkt 1 ppkt i).

§4 Okres obowiązywania certyfikatu

1. Znakiem oraz certyfikatem, oznaczonymi daną edycją badania Analityki HR, Laureat może posługiwać się bez ograniczeń czasowych. W przypadku chęci certyfikacji związanej z nowszą edycją badania Analityki HR, Laureat musi złożyć wniosek i przejść ponownie proces certyfikacji na kolejny okres.

2. W przypadku opublikowania nowych wyników badania Analityki HR i nieprzedłużenia certyfikatu przez Laureata w przeciągu 60 dni od publikacji badań, Laureat zostaje wykreślony katalogu firm, w których HR się liczy.

3. Najpóźniej 30 dni po publikacji nowych wyników badania Analityki HR laureat otrzymuje informację o możliwości certyfikacji zgodnie z nowymi standardami rynkowymi.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego anulowania uczestnictwa w przypadku nieprzestrzegania warunków uczestnictwa przez Laureata.

5. W sytuacji anulowania certyfikacji Laureat traci możliwość wykorzystywania certyfikatu.

§4 Opłaty związane z certyfikacją

1. Złożenie wniosku lub zapytania o certyfikację przez Wnioskodawcę jest bezpłatne.

2. Podpisanie zamówienia na raport porównawczy prze osobę upoważnioną do reprezentacji Wnioskodawcy jest równoznaczne z podpisaniem umowy o przygotowanie raportu porównawczego i rozpoczęciem procesu certyfikacji.

3. Opłata za przygotowanie raportu porównawczego na bazie ankiety porównawczej wypełnionej przez Wnioskodawcę wynosi:

a) 7 900 PLN netto w przypadku wersji bez komentarzy i warsztatu,

b) 9 900 PLN netto w przypadku wersji z komentarzami i warsztatem.

4. Opłata pokrywa poniesione przez Organizatora koszty obsługi zgłoszenia i certyfikacji.

5. Opłatę za raport należy uiścić na rachunek bankowy podany na fakturze w terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania raportu porównawczego.

6. Uiszczenie opłaty za raport nie jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu.

7. Wraz z raportem Wnioskodawca otrzymuje fakturę a także, o ile przysługuje, certyfikat i znak w przypadku spełnienia warunków certyfikacyjnych., opisanych w §3, pkt 5.

8. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 249 poz. 1661) Wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora w formie elektronicznej: faktur i faktur proforma, duplikatów tych faktur oraz ich korekt.

§5 Procedura odwoławcza

1. Wnioskodawca, który nie uzyskał pozytywnej decyzji o przyznaniu certyfikatu ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Organizatora.

2. Komisja ponownie rozpatruje sprawę i podejmuje ostateczną decyzję w oparciu o zrewidowaną ankietę porównawczą Wnioskodawcy.

§6 Katalog firm, w których HR się liczy

1. Organizator na potrzeby promocyjno-marketingowe zamieszcza logo Laureata w katalogu.

2. Wnioskodawca oświadcza, iż przesłane przez niego logo jest jego własnością i wyraża on pełną zgodę na ich publikacje w katalogu „HR się liczy”.

3. Wnioskodawca dodany do katalogu ma prawo do rezygnacji z wizualizacji przedsiębiorstwa w katalogu w trybie natychmiastowym. Prośbę należy przesłać na adres hello@hrrebels.pl.

4. W przypadku błędnego wprowadzenia danych lub wprowadzenia danych przez osoby trzecie nie związane z Wnioskodawcą, Wnioskodawca lub osoba go reprezentująca mają prawo żądać skasowania wpisu z katalogu firm, w których HR się liczy.

§7 Postanowienia końcowe

1. Organizator udziela Laureatowi prawa do publikacji i reklamowania informacji o certyfikacji w środkach masowego przekazu oraz za pomocą wszelkich innych form reklamowych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie certyfikacji, jednakże zmiany te nie są aplikowalne dla Laureatów.

3. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w certyfikacji i treści niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Niniejszy regulamin jest wiążący i podpisanie zamówienia na raport porównawczy oznacza zgodę na wszystkie jego postanowienia.